Regulamin serwisu internetowego www.kmoto.pl

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania z Serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.kmoto.pl.
 2. Wyłącznym właścicielem oraz administratorem strony internetowej www.kmoto.pl, jak również znajdującego się na niej Serwisu, jest KMOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (dalej: „KMOTO”) adres: ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, wpisana pod numerem KRS 0000776709 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon: 382844839, NIP: 954-280-27-81.
 3. Strona internetowa www.kmoto.pl, wraz z podstronami, nie jest platformą służącą do świadczenia usług elektronicznych, zwłaszcza zawierania umów na odległość, lecz umożliwia osobom korzystającym z Serwisu skontaktowanie się z KMOTO w celu przedstawienia im ofert leasingu lub najmu długoterminowego samochodów osobowych.
 4. Korzystanie z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika, zgodnie z celem i przeznaczeniem Serwisu, obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 5. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.kmoto.pl w widocznym miejscu.

 

II. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego www.kmoto.pl,
 2. Administrator – KMOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach,
 3. Serwis – serwis znajdujący się na stronie internetowej www.kmoto.pl wraz z podstronami, w domenie www.kmoto.pl należącej do Administratora,
 4. Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie,
 5. Odwiedzający – każda osoba odwiedzająca (przeglądająca) stronę internetową www.kmoto.pl, która jednak nie korzysta z Serwisu,
 6. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

 

III. Cele Serwisu.

 1. Celem Serwisu jest przedstawienie Odwiedzającym lub Użytkownikom zakresu oferowanych przez partnerów biznesowych KMOTO usług dotyczących leasingu lub najmu długoterminowego samochodów osobowych, a także umożliwienie Użytkownikom pozyskania takich usług za pośrednictwem KMOTO.
 2. Prezentowane w Serwisie Treści nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, o czym KMOTO informuje w Serwisie.
 3. KMOTO dokłada wszelkich starań by prezentowany w Serwisie zakres usług jego partnerów biznesowych był jak najbardziej aktualny. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których partner biznesowy KMOTO zmieni zakres swoich usług, wycofa je w całości lub w części, lub zmieni swoje cenniki – zanim KMOTO opublikuje takie zmiany w Serwisie. Wówczas KMOTO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. W przypadku zainteresowania pozyskaniem leasingu lub najmu długoterminowego samochodu osobowego przez Odwiedzającego, może on skontaktować się w tej sprawie z KMOTO korzystając z Serwisu. W ten sposób Odwiedzający staje się Użytkownikiem Serwisu.
 5. KMOTO umożliwia Użytkownikowi wystąpienie do partnera biznesowego KMOTO, za pośrednictwem KMOTO, z wnioskiem o pozyskanie (zawarcie umowy) leasingu lub najmu długoterminowego samochodu osobowego. Wówczas warunki świadczenia takiej usługi przez KMOTO na rzecz Użytkownika określa odrębna umowa, którą KMOTO zawiera z Użytkownikiem.

 

IV. Zasady korzystania z Serwisu.

 1. Przeglądanie strony internetowej www.kmoto.pl, wraz z podstronami, i zawartych tam Treści, jest dozwolone dla każdego Odwiedzającego.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu następuje poprzez założenie przez Odwiedzającego konta Użytkownika lub poprzez zainicjowanie przez Odwiedzającego – za pośrednictwem znajdującej się w Serwisie bramki lub w drodze poczty elektronicznej na podany w Serwisie adres e-mail – kontaktu z KMOTO w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przedstawienia oferty/ofert leasingu lub najmu długoterminowego samochodów osobowych.
 3. Korzystanie z Serwisu jest dozwolone pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu.
 4. Administrator zapewnia, że przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed wysłaniem pierwszej wiadomości za jego pośrednictwem, Odwiedzający lub Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony o konieczności zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności opublikowanej na stronie internetowej www.kmoto.pl.
 5. Jeśli Odwiedzający skontaktuje się z KMOTO za pomocą poczty elektronicznej na podany w Serwisie adres e-mail, bez użycia bramki znajdującej się w Serwisie, uważa się, że zapoznał się z Regulaminem oraz zaakceptował wszystkie jego Postanowienia.
 6. Odwiedzający nie wyrażający zgody na treść Regulaminu, nie powinien rozpoczynać korzystania z Serwisu.
 7. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub powiadomienia KMOTO o braku takiej akceptacji w trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, KMOTO zignoruje wszelkie otrzymane od niego wiadomości, pytania, prośby lub wnioski.
 8. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 9. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  2. adresu poczty elektronicznej (i jej odbierania), 
  3. oprogramowania do odczytywania plików zapisanych w formacie .PDF, 
  4. przeglądarek internetowych Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 21.0 albo Google Chrome 34 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies.
 10. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Jeżeli jednak Użytkownik oczekuje kontaktu zwrotnego ze strony KMOTO, powinien przekazać KMOTO dane umożliwiające taki kontakt, zwłaszcza swój adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu. W takich przypadkach będzie się uważało, iż dane te zostały KMOTO przekazane przez Użytkownika dobrowolnie i że wyraża on swoją zgodę na ich przetwarzanie przez KMOTO.
 11. KMOTO bez zbędnej zwłoki odpowiada na pytania Użytkownika dotyczące ofert swoich partnerów biznesowych lub przedstawia mu informacje z zakresu ofert partnerów biznesowych. Termin udzielania odpowiedzi lub przekazania przez KMOTO informacji Użytkownikowi może zależeć od ilości otrzymanych zapytań. Jeśli Użytkownik nie otrzymał odpowiedzi lub informacji w terminie 7 dni roboczych, oznacza to, iż KMOTO nie zdążył jej udzielić z uwagi na duże zainteresowanie ofertą swoich partnerów biznesowych. Sytuacja taka nie będzie traktowana jako zawiniona przez KMOTO. KMOTO dokłada wszelkich starań, aby odpowiadać na pytania Użytkowników najszybciej jak to możliwe. W przypadku braku odpowiedzi Użytkownik proszony jest o jej ponowienie lub też o kontakt telefoniczny z personelem KMOTO.  

 

V. Treści zamieszczone w Serwisie.

 1. KMOTO zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji między innymi następujące Treści:
 2. ofertę samochodów możliwych do wynajęcia lub oddania do użytkowania na zasadach leasingu przez partnerów biznesowych KMOTO,
 3. analizy i dane statystyczne,
 4. funkcję umożliwiającą przekazanie danych Użytkownika bezpośrednio parterowi biznesowemu KMOTO celem zawarcia pomiędzy nimi - bez udziału KMOTO - właściwej umowy,
 5. rejestrację Konta Użytkownika i dostęp do tego Konta,
 6. dane umożliwiające kontakt z KMOTO,
 7. wybrane informacje prasowe,
 8. informacje dotyczące działania KMOTO,
 9. Treści mogą być zamieszczone w języku polskim lub w językach obcych.
 10. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych w Serwisie przysługują KMOTO, podmiotom współpracującym z KMOTO lub podmiotom, które zezwoliły KMOTO na umieszczenie tych Treści w Serwisie. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Treści mogą być wykorzystywane przez Odwiedzającego lub Użytkownika jedynie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 11. Zabronione jest dostarczanie przez Odwiedzającego lub Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu treści o charakterze bezprawnym, reklamowym lub komercyjnym.
 12. KMOTO może wprowadzać zmiany w Serwisie, w tym dowolnie modyfikować zamieszczane Treści.

 

VI. Reklamacje. 

 1. W przypadku podejrzenia ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Administrator rozpatruje reklamacje zgłoszone mu przez Użytkownika Serwisu.
 2. Reklamacje można składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kmoto.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację oraz dokładne opisanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje anonimowe nie są rozpatrywane. 
 5. KMOTO rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Jeśli wynikałoby to ze skomplikowanego charakteru sprawy, termin może zostać stosownie wydłużony.
 6. Odpowiedź na reklamację KMOTO wyśle na podany w niej adres zamieszkania, adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 7. W postępowaniu reklamacyjnym, jak również w celu obrony przed roszczeniami Użytkownika lub innych podmiotów, do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń, KMOTO może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników, dotyczące okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, czy informacje o urządzeniach. Dane te są przetwarzane zgodnie właściwymi postanowieniami RODO i przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innego Użytkownika, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu temu Użytkownikowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 9. Dochodzenie roszczeń Administratora wobec Użytkownika wynikłych z korzystania z Serwisu następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, który będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

 

VII. Postanowienia końcowe.  

 1. KMOTO zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępności Serwisu, w szczególności wynikających z prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. 
 2. Regulamin może ulegać zmianom. Obowiązująca treść Regulaminu jest publikowana w Serwisie.
 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków Odwiedzających i Użytkowników dotyczących korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z Serwisu, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby KMOTO.