Spełniając spoczywające na nas obowiązki prawne, poniżej zamieszczamy informacją dotyczącą przetwarzania zbieranych przez nas oraz powierzonych nam danych osobowych.

Zapewniamy, że przestrzegamy restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie.

 

Ochrona prywatności

Administratorem danych osobowych jest KMOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (dalej: „KMOTO”) adres: ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, wpisana pod numerem KRS 0000776709 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon: 382844839, NIP: 954-280-27-81.

Administrator jest wyłącznym właścicielem marki kMOTO, a także domeny www.kMOTO.pl, która służy mu do świadczenia usług na rzecz klientów.

Dane osobowe zbierane przez KMOTO i powierzone KMOTO przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zmianami).

KMOTO zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

KMOTO przetwarza dane osobowe kontrahentów (w tym klientów) i kontaktów biznesowych w zakresie i celu umożliwiającym nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych (w tym również poprzez wysyłkę własnych materiałów marketingowych), wykonywanie wiążących strony umów, w szczególności z zakresu świadczenia usług pozyskiwania dla klientów i kontrahentów transakcji leasingu lub najmu długoterminowego samochodów osobowych (w tym na rzecz najemców będących osobami fizycznymi), oraz wykonywanie ustawowych obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych.

 

Podstawy przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahentów lub klientów KMOTO co do zasady jest wykonywanie wiążących strony umów lub podjęcie przez KMOTO działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzanie danych osobowych pełnomocników i pracowników kontrahentów i klientów KMOTO następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KMOTO lub tego kontrahenta i klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu przeprowadzenia procesu zawarcia umowy oraz jej późniejszego wykonywania.

KMOTO przetwarza dane osobowe:

 1. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez KMOTO z osobą, której dane dotyczą, lub podjęcia przez KMOTO działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez KMOTO lub podjęcia przez KMOTO działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy, a osoba ta dysponuje danymi osobowymi innych osób jako administrator i powierza je KMOTO, za ich zgodą, do przetwarzania w związku z zawarciem umowy lub przed jej zawarciem,
 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KMOTO jako administratorze danych osobowych,
 4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 5. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KMOTO lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
 6. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – co oznacza, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę, i że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych,
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) niezbędnych do zabezpieczenia lub realizacji prawnie chronionego i uzasadnionego interesu KMOTO, w razie gdyby zachodziła potrzeba wykazania określonych faktów.

Innymi słowy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będzie to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów, lub dysponowanie nimi będzie konieczne do realizacji usług świadczonych przez KMOTO, włącznie z okresem, w którym ujawnione mogą być roszczenia w związku z tymi usługami.

Pamiętaj, gdy postanowisz nie podawać nam niezbędnych do realizacji umowy lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim są one nam niezbędne do jej zawarcia lub wykonania, nie będziemy mogli z przyczyn nie leżących poi naszej stronie zawrzeć z Tobą umowy lub jej zrealizować w całości lub w części.

Pamiętaj też, iż dane osobowe przetwarzane dla potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług będziemy przetwarzać wyłącznie do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tymże celu.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

KMOTO przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. adres zameldowania na pobyt stały,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail,
 6. numer PESEL,
 7. numer dowodu osobistego,
 8. numer paszportu,
 9. numer prawa jazdy,
 10. firma,
 11. numer NIP,
 12. numer REGON,
 13. numer rachunku bankowego.

KMOTO może przetwarzać również inne kategorie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

W celu przetwarzania danych osobowych KMOTO nie gromadzi kopii dokumentów tożsamości ani kopii innych dokumentów legitymacyjnych (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) zawierających dane osobowe w jakiejkolwiek formie, chyba że jest to adekwatne do celów, w jakich dane są przetwarzane, lub dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jak chronimy dane osobowe

KMOTO wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. certyfikat SSL, Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a domeną www.kMOTO.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem,
 2. dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko ci pracownicy KMOTO, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych, posiadają udzielone przez KMOTO (jako administratora danych osobowych) upoważnienie do dostępu do tych danych i ich przetwarzania, a także podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony,
 3. system IT obsługujący domenę www.kMOTO.pl spełnia wszelkie obowiązujące standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez KMOTO, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do:

 1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane,
 2. otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby KMOTO,
 3. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie i kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
 4. uzyskania informacji, od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 5. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące,
 6. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane,
 7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Osobom, których dane przetwarzane są przez KMOTO na podstawie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Na wniosek osoby, której dane osobowe dotyczą, KMOTO jest zobowiązana, w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, przekazać w powszechnie zrozumiałej formie informacje wskazane powyżej.

Nadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez KMOTO danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

KMOTO jest uprawniona do udostępnienia danych osobowych innym podmiotom, gdy posiada na to zgodę osoby, której dane dotyczą.

Ponadto, KMOTO jest uprawniona do udostępniania danych osobowych, gdy zachodzi inna przesłanka przewidziana przepisami RODO, na podstawie których takie udostępnienie jest dopuszczalne oraz zgodne z prawem, w szczególności, gdy udostępnienie danych osobowych innemu podmiotowi jest konieczne do realizacji umowy, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest stroną tej umowy.

Do danych osobowych mogą mieć dostęp współpracujące z KMOTO podmioty takie jak biura księgowe i rachunkowe, prawnicy, informatycy, doradcy podatkowi, jednak zawsze będzie się to odbywało w związku z realizacją zawartej umowy i w zakresie prawnie chronionych interesów administratora.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące przepisy nakazują administratorowi udostępnienie zebranych danych osobowych organom państwowym, KMOTO dane takie im udostępni. Za wyjątkiem takich sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, w celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów biznesowych KMOTO

KMOTO starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane w witrynie www.kMOTO.pl linki do innych stron internetowych. KMOTO nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów, czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 

Cookies

KMOTO wykorzystuje w witrynie www.kMOTO.pl technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu w celu umożliwienia KMOTO rozpoznania Ciebie i dostosowania się do Twoich potrzeb. Odbywa się to w celu poprawy jakości usług świadczonych przez KMOTO. KMOTO przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z witryny www.kMOTO.pl, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej.

Wykorzystujemy cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane),
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane),
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania witryny www.kMOTO.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane),
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania witryny www.kMOTO.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Jednak w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z witryny www.kMOTO.pl nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin witryny www.kMOTO.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny www.kmoto.pl.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.kmoto.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Jednak w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania witryny www.kmoto.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na www.kmoto.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 3. za pomocą faxu: (22) 531-03-01.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani w witrynie www.kmoto.pl.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.10.2019 r.

 

Kontakt

Administrator kontaktuje się z Tobą poprzez witrynę www.kmoto.pl korzystając z podanego e-maila. Korzystamy też z podanego przez Ciebie numeru telefonu oraz innych danych wypełnionych w formularzy kontaktowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, zachęcamy do kontaktu na nasz adres e-mail: kontakt@kmoto.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: kontakt@kmoto.pl.